İşaretli yazıyı okutmak için tıklayın. Günaydınmilas.com GSpeech
MILAS
marketlerlogo2.png

twt-btn.pngfb-btn.png

icsayfa-statik-ustler-1.gif

anasayfadikeysagust-2.gif

 

giydirme1.gif

 

giydirmealt.gif

giydirmealt-2.gif

 
 
 
 
 
 

paylas2_0ca43.png
 
Duyarlılığını Göster Haberi Sen de Paylaş

Gençlik dönemi

(32 Duygu)
(29 Duygu)
(32 Duygu)
(25 Duygu)
(29 Duygu)
(28 Duygu)
(27 Duygu)
 

ibrahim-aydn-150x150.jpgİnsanlar her şeyin en iyisini, en güzelini istediği için birbirlerine muhtaçtırlar. Bu da sosyal hayatı netice verir. İnsanı tarif eden en kapsamlı sıfatlardan birisi de ‘yolcu’dur. Bu yüzdendir ki zaman-ı âdemden bu güne kadar insanların kafasını kurcalayan; “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” sorularıdır. Gençlik, gerçek soruların peşinde koşup, izini sürüp yaratılış esprisini yakalamak için verilmiş en kıymetli nimetlerden biridir.
İşaratü’l İ’caz tefsirinde ifade edilen “Evet, beni âdem, büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip, vücut ve hayat sahrasında misafir olup, istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekte iken, kâinatın nazar-ı dikkatini celp etti. ‘Şu garip ve acip mahlûklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?’ diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükumeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı”


İnsan hayatının en verimli evrelerinden biri gençliktir. Gençlik; buluğ çağıyla başlayan, yirmili yaşların ortalarına kadar devam eden, çocukluktan erişkinliğe köprü olan dönemin adıdır Gençlik, insanın bir daha asla elde edemeyeceği bir fırsattır Sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi gelse de çok çabuk tükenen bir dönemdir. Heyecan, coşku, aksiyon, açık sözlülük gibi özelliklere sahip olan genç bu özelliklerini hayırlı yerde kullanabileceği gibi, yanlış mecralarda kullanma eğiliminde de olabilir. Her gencin birtakım zafiyetleri yanında güzel yönleri, üstün özellikleri de vardır. Gençlik, bir nevi belirsizlik, arayış ve şekillenme dönemidir. İsyankârlık, macera, kuruntu, alınganlık, tepkisellik ve dağınıklık gibi davranışlar görülebilir. İnsanın yapısında hayır ve şerre yönelme istidadı birlikte bulunmaktadır İnsan hangisini geliştirirse o baskın olur. Hayırdan habersiz yetişen gençliğin kaçınılmaz durağı şer olacaktır. Bediüzzaman Hazretleri bu konuda hayır tarafının ağır basması noktasında şu tavsiyede bulunuyor: “Akaidi ve imanı hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdani ve akli olan imanı hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale, alem-i İslamın hal-i hazırdaki vaziyeti şahittir.”
Ailenin önemi: Kişiliğin şekillenmeye başladığı ilk yer ailedir. Gençlerin sorunlar yaşamaması, kimi tuzaklara düşmemeleri için en başta iyi bir aile terbiyesi verilmelidir. Karmaşık çok sayıda sorunla karşılaşabilecek olan gençliğe en başta aileler anlayışla yardımcı olmalıdırlar. Gençlere tavsiye edilen doğruları aileler öncelikle kendileri yapmalıdır. Aksi takdirde yapılan nasihatlerin tesir ve etkisi ya hiç olmaz ya da sınırlı seviyede kalır
“İşte, tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: Ahlâksız insanlara derler, ‘Haset etme, hırs gösterme, adâvet etme, inat etme, dünyayı sevme.’ Yani, ‘Fıtratını değiştir’ gibi, zâhiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, ‘Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz’; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur.” Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor: “Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir.”
Egitim: “Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder.” Gençlerin farklı özellik ve güzelliklerini fark edebilmek ve buna göre strateji belirlemek eğitimcinin ve davetçinin görevidir. İlim öğreniminde ve öğretiminde cinsiyet farkı gözetilmez. Sadece pozitif ilimlerle yetinilmemeli, yeterli bir dini eğitim de alınmalıdır. Sadece pozitif ilim insanı şüpheye götürür. Eğitimde gaye, ahlaki değerleri benimseyen, vatanını ve milletini seven, topluma faydalı, Rabbimizin razı olacağı birer fert yetiştirmek olmalıdır. Eğitimcilerimiz ve eğitim kurumlarımız, gençliğimizin gönül ve ruhlarını da geliştirmek ve güçlendirmekle görevlidirler
Gazeteler, dergiler, radyo, televizyon sinema ve internet gibi araçlar da her insanı olduğu gibi gençleri de çok etkilemekte ve onların hayatlarına yön vermektedirler.
Gençliği bekleyen tuzaklar ve çözümleri
Yalan: Gençleri ve bütün insanları alakadar eden ahlakın temeli olan yalan söylememek konusu çok önemlidir. Bir genç yalana başvurursa daha onun güvenilecek bir tarafı kalmaz. Bediüzzaman Hazretleri Münazarat adlı eserinde bize en fazla lazım olan şeyin doğruluk daha sonra yalan söylememek olduğunu söylemekle yalan söylememenin önemini vurgulamaktadır.
Müzikte ölçü: “Evet, beşer, hakikate muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat, beşte birisi olmalı.” İslamiyet’te bazı sesler helal bazı sesler haramdır. “Evet, ulvi hüzünleri, Rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsani şehevatı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.”
Giyim: Giyim sektörü modayı kullanarak gençleri israfa sevk etmiştir. Ölçü, israfa kaçmamak ve islamiyete uygun biçimde olmalıdır.
Sinema: "Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Su-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüt eden hareketler haramı helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuşsa, mutlak zaruret olmadığı ve su-i ihtiyardan geldiği için, haramı helâl etmeye sebep olamaz.”
Anarşiyi önleme yolları: Özellikle gençleri ilgilendiren konulardan biri his ve heveslerin yüksekliğinden dolayı, sürü psikolojisiyle bazı grupların arkasından giderek kendilerine yazık ediyorlar. Bu önleme yollarından biri kalplere manevi yasakçı bırakmak. Anarşiyi önlemenin yollarından biri de uhuvvet duygusunun geliştirilmesidir.
Günahlara karşı korunma: Dünyanın öyle baş döndürücü kıskaçları ve tuzakları var ki, insanın, Allah’a sığınmaktan, ehl-i iman lehine “imdat!” demekten ve mağfiret istemekten başka hiçbir çaresi kalmıyor. Çünkü bütün kıskaçlar, bütün tuzaklar, şeytanın yolumuz üzerindeki duraklarından ve tezgâhlarından başka bir şey değildir. Gençlik döneminde akıldan ziyade hisler ön plandadır. Bundan dolayı çok kolay günah tuzağına düşülüyor.
Kötü yollara ve günahlara karşı duyarlı olmak, onlardan uzaklaşmaya çalışmak, bunu gündemimizin ilk sıralarına almak ve bu uğurda gayret sarf etmek şüphesiz amellerimizin en hayırlılarındandır. Bediüzzaman Hazretleri bu tahribat, sefahet ve cazibedar hevesât zamanında davranışlarımızda temel hareket noktamızın şerleri def etmek ve günahları terk etmek olduğunu beyan eder ve takvanın tanımını buna göre yapar. Takva, yüreğimizde Allah korkusunu duyarak kötülüklerden ve günahlardan kaçınmaktır. Bunu başarmak ise, zamana, yere, çevreye, isteğimize, niyetimize, duamıza ve temayülümüze doğru orantılı gayretlerimize bağlıdır. Binlerce günahın kendiliğinden hücumda bulunduğu bu zamanın ağır şartlarında, Üstad Hazretleri:
- Az bir salih amel, çok hükmündedir.
- Farzları yapan, günahlardan kaçınan kurtulur.
- Bir haramın terki vaciptir ve bir vacibi işlemek çok sünnetlere tercih edilir.
- Az bir amel göstererek yüzlerce günahı terk etmekle, yüzlerce vacip işlenmiş olur.
- Böylece takva namıyla ve günahlardan kaçınmak niyetiyle hareket etmek, bu zamanda salih ameldendir.
Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir.
“Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinap ile yüz amel-i salih işlemiş hükmündedir. Malûmdur ki; bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi günde yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken; şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevi muvaffakıyet ve fütuhat görülecekti.”
“Aziz kardeşlerim! İşte böyle bir zamanda, bu dehşetli hâdisata karşı, ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz; iştirak-i a'mal-i uhrevî düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin a'mal-i sâliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi, lisanlarıyla her birinin takva kal'asına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir.”
“Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Meselâ: Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicap ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkâr etmek arzu ediyor. Hem meselâ: Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe, Cehennemin inkârına cesaret veriyor.”
Bediüzzaman’ın verdiği bu örneği daha iyi anlamak için bir adam düşünün. İman esaslarına inanıyor; fakat bazen günah işliyor. Sonra bu günahların cezasını çekeceğini düşünüyor. Eğer tövbe ile bu günahlar izale edilmezse ve günah işlemekten vazgeçilmezse insan cehennem azabından dehşetli bir şekilde korku çekiyor. Bu günahı işlemeye devam edip cehennemde ceza göreceğini düşündükçe istiyor ki öyle bir yer olmasın ve insan da ceza çekmesin. Git gide böyle bir azap yerinin olmamasını istiyor ve yavaş yavaş inkâra meylediyor. Böylece haşri ve cehennemi inkâra başlıyor ve küfre giriyor. Bu sebeple bir günah işlediğimizde hemen tövbe ile o günahın kirlerinden temizlenmeli ve günahlardan uzak durmalıyız.
Gaye-i hayal
İnsan hedefsiz kalırsa, nefsinin çevresinde dolaşmaya ve çirkin bir kısım zevk istekleriyle boğuşmaya başlar. Her canlının bir var oluş gayesi vardır ve hayatı boyunca bunu gerçekleştirir. Öncelikli ve en temel amacımız hayata geliş gayemize uygun yaşamaktır. Geliş gayemiz Allah’ı tanımak, sevmek, rızasına uygun bir ahlaklı yaşayıp ebedi mutluluğu kazanmaktır. Bunu başarmak yaşama gerekçesinin yüzde doksan dokuzunu başarmak sayılır. Geriye kalan yüzde bir, sadece hayata tutunmakla ilgili olan, meslek aile, evlilik para kazanma gibi boyutlardır.
Gaye ve amacı olmayan ve yüksek amaçlar ve hedefler peşinde koşmayan bir insan bencilleşir. Artık enaniyeti kalınlaşmaya başlar. Sadece cismani ve bedensel zevkler peşinde koşan ve amacı bunu gerçekleştirmek olan bir insan aklı, ruhu ve bütün hissiyatı ile bu basit amaçlarını gerçekleştirmek için çalışacaktır. Bu durumda onda kendini düşünme, kendi geleceğinden endişe etme, kendi menfaatini takip etme gibi basit duygular gelişecek ve bunun için başkalarına zarar vermeye, düşmanlığa, hasede, gıybet ve dedikoduya başlayacaktır. Duyguları da buna göre basitleşecek ve gaye-i hayali olmadığı için de bütün zihniyeti ile bencilliğe yönelecektir. Her şey kendine ve kendi menfaatine alet etmeye ve çevresine zarar vermeye başlayacaktır. İste “ezhanın enelere dönmesi” bu suretle gerçekleşmiş olacaktır.
Bu zamanın gençlerinin problemlerinden bir tanesi de kendi kabiliyetlerine göre yönlendirilememeleridir. Büyükleri olarak bu konuda bize çok görev düşüyor. Eğer gençlerin kabiliyetlerine göre onlara görev verirsek hem gençlerin kabiliyetleri inkişaf etmiş olur hem de ülke olarak gelişiriz.
Gaye-i hayal, ideal anlamındadır. İnsanın mutlaka bir gaye-i hayali olmalıdır. Böyle ideallerden mahrum olanlar, bencillikten kurtulamazlar. Ene merkezli bir hayat yaşarlar. “Yaşadığım topluma, ülkeme ve bütün insanlığa faydalı bir fert olacağım. Kendim için değil, onlar için yaşayacağım” diyen insanın gaye-i hayali toplumun refah ve saadetidir. Her mümin için rızay-ı İlahiyi kazanmak ve ebedi saadete ermek gaye-i hayal olmalıdır. Ayrıca, her fert kendi kabiliyeti doğrultusunda belli bir alanda zirveye çıkmayı hedeflemelidir. Mümin olarak iman hizmetini hayatımızın merkezine alarak sosyal hayatımızı ona göre şekillendirmek ve iman hakikatlerini yaşamaya ve yaşatmaya çalışmak gerekir.


Ekran Alıntısı.JPG


Ekran Alıntısı.JPG

radyo-1_2c406.jpgradyo-2_bc756.jpgradyo-3_4e6a6.jpg

 

MILAS

1-e1392026716167.png

2-e1392027888224.png

3-e1392027941568.png

haberihbargf.gif

reklamsabit-icasagi.gif

Muğlalı ‘kraliçeler’ arıcıların gözdesi oldu
Coşkuyla 100. yıl kutlandı
Kalp krizi geçiren öğrenci yaşam mücadelesi veriyor
Maden kazası zanlılarına 22,5’ar yıl hapis cezası isteniyor
 Başkan Tokat’a hayırlı olsun ziyareti
“Madenlerde denetimler kâğıt üzerinde mi kalıyor?”
Zeytin ve zeytinyağının tarihine ışık tuttular
Basketbol takımı çalışmalarını sürdürüyor

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

ihbarhatti_bddec.jpg

İşaretli yazıyı okutmak için tıklayın. Günaydınmilas.com GSpeech